Regulering av festeavgift

Ved tomtefeste betales som oftest en årlig festeavgift. Denne årlige festeavgiften kan i noen tilfeller oppreguleres ved slikt krav fra grunneier. Nærmest ingen tema innen tomtefeste-jussen skaper så mye uenighet som reguleringsspørsmålene.

Kort oppsummert

Hovedregelen

Hovedregelen er at festeavgiftene kan reguleres etter endringene i konsumprisindeksen.

Engangsløft

I noen tilfeller kan grunneier imidlertid regulere festeavgiftene på en annen måte enn etter endringene i konsumprisindeksen. Dette er imidlertid en snever unntaksregel som etter loven krever «tvilløs»-avtale. Det skal således mye til for at en slik regulering kan finne sted.

Høyesterett har hatt disse spørsmålene til behandling en rekke ganger de senere årene. De har uttalt at det skal foreligge en meget klar avtale for at et engangsløft skal kunne finne sted.

Selv om det skulle foreligge en slik reguleringsadgang er det som oftest begrenset i loven hvor høy festeavgiften kan bli. Lovgiver har nemlig for de fleste tilfeller satt inn et absolutt maksimalbeløp pr. dekar tomt. I de fleste tilfellene skal festeavgiftene videre fastsettes til et lavere beløp enn dette maksimalbeløpet.

Regulering ved forlengelse av festekontrakten

Ved forlengelse av festekontrakten kan grunneier som utgangspunkt kreve regulering av festeavgiften. Dog finnes det også unntak fra denne retten. Spørsmål om regulering av festeavgiften kan bli komplisert og bør ofte vurderes av advokat. Ta kontakt med oss, så foretar vi en vurdering av din sak.