Næringsfeste - tomtefeste til næring

Tomtefeste av arealer til næringsbygg reiser en rekke særskilte problemstillinger, særlig ved regulering av festeavgiften til næringstomten. Reglene for næringsfeste er nemlig helt annerledes enn reglene om tomtefeste av bolig- og fritidstomter. I stor grad vil selve festekontrakten regulere partenes rettigheter og forpliktelser. Dog kan også bakgrunnsretten innebære rettigheter og forpliktelser, til dels uavhengig av hva som står i festekontrakten. 

Kort oppsummert

Særlige problemstillinger oppstår særlig ved regulering av festeavgiften til næringstomten. 

I tillegg er det problemstillinger knyttet til endt festetid / utløp av festetiden for tomten. Ved tomtefeste av tomter til næringsbygg er hovedregelen at kontrakten faktisk kan utløpe. I slike tilfeller er det forholdsvis vanlig at det oppstår spørsmål knyttet til avviklingsorppgjøret. I mange tilfeller kan bortfester har rett til å kjøpe bebyggelsen. Samtidig kan regelverket innebære at tomtefeste kan pålegge bortfeste å kjøpe bebyggelsen. 

Videre kan det ved næringsfeste være spesielle utfordringer knyttet til hva tomten faktisk, privatrettslig, kan benyttes til. Her vil ofte festekontrakten sette begrensninger i tomtefesters adgang til f.eks. å endre bruken, eller utvikle tomten. 

Vi har lang erfaring med å bistå både tomtefestere og bortfestere i forbindelse med næringsfeste. Bygsling av tomter til næringsbygg er et komplisert rettsområde, ta kontakt med oss i dag.