Innløsning/kjøp av festetomt

Innløsning av festetomt innebærer at tomtefester kjøper festetomten. I noen tilfeller kalles festetomten i kontrakten for bygslet tomt. 

Tomtefestere av bolig- og fritidstomter har i utgangspunktet en lovfestet rett til å kunne kjøpe tomten etter 30 års festetid. Deretter inntrer innløsningstidspunktet hhv. hvert andre år eller hvert 10. år. Innløsningsrett kan også inntre ved «utløp» av festetiden. 

Kort oppsummert

For å kunne innløse tomten må det senest ett år før innløsningstidspunktet fremsettes et skriftlig krav om innløsning overfor grunneier. Fortrinnsvis pr. rekommandert post. Innløsningssummen skal som hovedregel fastsettes til 25 ganger oppregulert festeavgift. Ved tidsbestemte festeforhold kan grunneier i stedet kreve 40 % av råtomteverdien. Ved tidsubestemte festeforhold skal innløsningssummen kun fastsettes til 25 ganger oppregulert festeavgift. 

I utgangspunktet var disse reglene tenkt å være forholdsvis enkle å praktisere. I realiteten har dette området imidlertid blitt meget komplisert. Vi anbefaler alle som skal kjøpe festetomten sin å ta kontakt for rådgivning. Dette kan være i forhold til når innløsningsretten inntrer, hvilke regler som gjelder for fastsettelse av innløsningssummen, eller kun for rådgivning om hvordan en skal gå frem. 

Vi har også et landsdekkende kontaktnett innen taksering av råtomter etter tomtefestelovens særlige regler. Følgelig kan vi bistå også med innhenting av verdivurderinger av råtomten.