Forlenge kontrakt

Forlenge / Fornye kontrakt

Trenger du hjelp?

Forlengelse av tomtefestekontrakt / fornyelse av festekontrakt

Festekontrakter til bolig- og fritidsformål er nå i realiteten evigvarende. De fleste kontraktene inneholder en avtalefestet festetid, altså et starttidspunkt og et utløpstidspunkt. En del tomtefestere er bekymret når tidspunktet for utløp nærmer seg. Dette er i utgangspunktet unødvendig.

Tomtefestere til bolig- og fritidstomter har nemlig rett til forlengelse av tomtefestekontrakten. Det rettslige grunnlaget for dette er tomtefesteloven § 33. Ved slik forlengelse blir festekontraktens varighet til tomtefester enten innløser tomten eller tomtefester sier opp kontrakten.

Må jeg varsle for å få forlengelse?

Tidligere måtte tomtefeste i utgangspunktet sende et krav om forlengelse. Etter lovendringen av 01.07.15 er dette ikke lenger nødvendig. Festeforholdet løper videre på like vilkår som før.

Like vilkår som før?

Ved forlengelse er det normalt ikke nødvendig å skrive ny festekontrakt eller tilsvarende. Ofte kan det være hensiktsmessig å lage et kort tillegg til festekontrakten som tinglyses.

Ved fornyelse av festeforholdet kan normalt grunneier fremsette krav om regulering av festeavgiften, jfr. tomtefesteloven § 15, fjerde ledd. Vær imidlertid oppmerksom på at det er en rekke regler som begrenser mulighetene for slik regulering og størrelsen på reguleringen.