Statskog tapte mot tomtefester

Spørsmålet om når en festekontrakt er evigvarende eller ikke kan ha betydning i flere sammenhenger. Herunder ved spørsmålet om fastsetting av innløsningssummen og i forhold til reguleringsadgangen. Om en festekontrakt er evigvarende eller ikke er i utgangspunktet en konkret vurdering av festekontrakten

Borgarting lagmannsrett – når er en festekontrakt evigvarende

Spørsmålet om når en festekontrakt er evigvarende eller ikke kan ha betydning i flere sammenhenger. Herunder ved spørsmålet om fastsetting av innløsningssummen og i forhold til reguleringsadgangen. Om en festekontrakt er evigvarende eller ikke er i utgangspunktet en konkret vurdering av festekontrakten

Grunneier tapte sak i Høyesterett!

Den såkalte Hegdahl-saken ble avgjort i Høyesterett i storkammer. Saken var mellom Staten og en grunneier. Grunneier gjorde gjeldende at det såkalte «tvillaust-vilkåret» var i strid med EMK. Grunneier tapte i Høyesterett

Tomtefester i Oslo vant i Høyesterett

Den 10.02.16 avsa Høyesrett i storkammer en avgjørelse vedrørende innløsning av en festetomt i Oslo. Tomtefesteren vant enstemmig! Regelverket om innløsning ble ikke funnet å være i strid med grunneiers vern etter EMK TP 1-1

Tomtefesterne i Re vant!

Etter 5 års kamp har tomtefesterne fra re i Vestfold endelig vunnet saken.
Saken har vært til rettslig behandling siden 2011. Den har vært til behandling i Høyesterett ved to anledninger. Nå foreligger en endelig avgjørelse

Endringer i tomtefesteloven

Endringene gjelder først og fremst adgangen til regulering av festeavgifter ved forlengelse av avtalt festetid. Dessuten er det vedtatt enkelte endringer mht. innløsningsregelene og reglene om fremgangsmåte for forlengelse av festetiden